Bơm lấy mẫy khí/ bụi môi trường không khí xung quanh: 2 ÷ 20 LPM – SKC

GIÁ LIÊN HỆ