Hóa chất phân tích Nitơ – Dùng phân tích Amoni-Nitơ theo phương pháp Salicylate sử dụng ống TNTplus vials, thang đo thấp, 25 tests/hộp