Hóa chất phân tích BOD/DO dùng trong kiểm tra chất lượng nước hoặc các loại chất lỏng khác