văn phòng hà nội

Thiết bị đo lường, thí nghiệm

Cao Viết Dũng

Thiết bị trắc địa bản đồ

Nguyễn Bằng Phi

Văn phòng Đà Nẵng

Thiết bị đo điện, điện tử

Phạm Văn Bình

Văn phòng Hồ Chí Minh

Thiết bị phân tích hóa lý

Trần Anh Thơ

Thiết bị đo điện, điện tử

Phạm Xuân Hoàng