Thiết bị đo điện trường, từ trường, điện từ trường nổi tiếng thế giới

liên hệ với nhân viên kinh doanh

Khu vực miền Bắc

Quản lý hãng

Nguyễn hồng sơn

Nhân viên kinh doanh

Vũ Đức Hoàn

Khu vực miền Trung

Nhân viên kinh doanh

Nguyễn Văn Sinh

Nhân viên kinh doanh

Phùng Ngọc Hà

Khu vực miền Nam

Nhân viên kinh doanh