Thuốc thử phân tích kim loại đồng là hóa chất do hãng Hach sản xuất, chuyên dùng để xác định sắt bằng phương pháp 1.10 phenanthroline. USEPA đã phê duyệt phương pháp để báo cáo phân tích nước thải bằng cách sử dụng Hach phương pháp 8008.