PeakTech P4140 là Máy phân tích phổ của Peaktech giúp hiển thị phân bổ biên độ trong dài tần số. công cụ lý tưởng trong công nghiệp, chẩn đoán EMC.

Liên hệ