PeakTech P4140 là Máy phân tích phổ của Peaktech giúp hiển thị phân bổ biên độ trong dài tần số. công cụ lý tưởng trong công nghiệp, chẩn đoán EMC.