Thắng Lợi Victory phân phối các dòng hóa chất và thuốc thử sử dụng dụng trong các phép kiểm tra, phân tích chất lượng nước từ thương hiệu HACH

Hóa chất phân tích Cl2/ClO2

Thuốc thử Clo dư HACH 2105569

GIÁ LIÊN HỆ

Hóa chất phân tích Cl2/ClO2

Thuốc thử clo tổng 2105669

GIÁ LIÊN HỆ

Hóa chất phân tích kim loại

Thuốc thử Đồng HACH 2105869

GIÁ LIÊN HỆ