điện trở chuẩn – hãng TRANSMILLE sản xuất

Transmille 3000RS là hộp điện trở cơ bản chính xác cung cấp độ ổn định hàng năm tốt hơn 5 ppm, với hệ số nhiệt độ thấp đến 0,1ppm / ° C.

điện trở chuẩn

Hộp điện trở chuẩn Transmille 3000RS

  • Điện trở từ 1 Ohm tới 10MOhm
  • Hệ số nhiệt độ thấp đến 0,1ppm / ° C
  • Độ ổn định hàng năm tốt hơn 5 ppm
  • Điện trở tham chiếu chính xác

Thông số hiệu suất :

Giá trị T/C (ppm/°C) Độ ổn định/năm (ppm) Kết nối
1 Ohm 0.5 10 4-Wire
10 Ohms 0.6 5 4-Wire
100 Ohms 0.1 5 4-Wire
1kOhm 0.1 5 4-Wire
10kOhms 0.1 5 4-Wire
100kOhms 0.1 5 4-Wire
1MOhm 0.6 5 2-Wire
10MOhm 3 10 2-Wire