Trắc đạc là gì? vai trò của nó trong đời sống ra sao?

Trắc đạc hay trắc địa là một thuật ngữ chỉ về 1 chuyên ngành mà[...]