Ưu điểm của cân kỹ thuật điện tử so với cân cơ học là gì?

Cân kỹ thuật điện tử là gì?, ưu điểm của cân kỹ thuật so với[...]