Tại sao cần phân tích silica và phosphate trong nhà máy điện?

Trong các nhà máy nhiệt điện, nước và hơi nước có ảnh hưởng lớn đến[...]