Cân trong phòng thí nghiệm có những loại nào?

Việc cân đo đong đếm các hóa chất hay các nguyên liệu thí nghiệm là[...]