Tiếp tục đồng hành cùng Olympic vật lý sinh viên lần thứ 25

Olympic vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 25 năm 2023 được tổ chức.[...]