Tại sao cần phải phân tích chất lượng nước sinh hoạt?

Nước là yếu tố quan trọng quyết định đến sự sinh tồn của con người.[...]