Demo thiết bị bay không người lái với Công ty Truyền tải điện 1

Vừa qua, tại Hòa Bình. Công ty Cổ phần Thiết bị Thắng Lợi (Victory) đã[...]