Thiết bị phân tích khí là gì?

Khí là tất cả các vật chất ở thể khí xung quanh chúng ta. Trong[...]