Hội Thảo DJI: Giải Pháp Sử Dụng Drone DJI Cho Ngành Điện

Vừa qua, tại Trụ sở của Trung Tâm Truyền Tải Điện Quốc Gia, số 18[...]