DJI cung cấp các máy bay không người lái nhìn ban đêm

Hiện nay, các cơ quan an toàn công cộng và đội kiểm tra khẩn cấp[...]