Thiết bị đo độ rung dùng để làm gì?

Làm thế nào để kiểm tra máy móc của mình để phát hiện những hư[...]