Bể ổn nhiệt được sử dụng để làm gì?

Bể ổn nhiệt là một thiết bị được sử dụng bên trong các phòng thí[...]