Khái niệm và ý nghĩa của giá trị RMS và True RMS trên các thiết bị đo điện

Khi làm việc bằng các thiết bị đo điện như ampe kìm hay đồng hồ[...]

7 Comments