Một số dự án thực hiện năm 2007-2008

http://victory.com.vn/upload/2012-01-16/2007-2008_page_1-6.jpg
http://victory.com.vn/upload/2012-01-16/2007-2008_page_2-6.jpg